V období od 20.12. 2019 bude probíhat roční inventura a údržba stránek.

Obchodní podmínky


I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Blaser Shop s.r.o., se sídlem Michálkovická 2031/109c, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO: 29310491, vedená u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 39007 (dále jen „Prodávající“), která je provozovatelem internetového obchodu www.blasershop.cz (dále jen „e-shop“) a na druhé straně je kupující (dále jen „Kupující“).

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito OP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy a 20160714_KYD_Reklamacni_rad_01 a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

II. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

Prodávající sděluje, že:
a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);
b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Prodávajícího;
c) Prodávající neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění;
d) Ceny zboží a služeb jsou na webu e-shopu provozovaném Prodávajícím uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží se liší podle způsobu úhrady;
e) Kupující má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode dne převzetí zboží, přičemž toto odstoupení musí Kupující zaslat na adresu BlaserShop s.r.o., Michálkovická 2031/109c, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava. K tomu doporučuje Prodávající využít standardní formulář pro
odstoupení od smlouvy FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ SMLOUVY DO 14 DNŮ_Blasershop;
f) v případě odstoupení od smlouvy ponese Kupující náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (například pomocí internetu), náklady za navrácení zboží, jen pokud toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
g) smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena minimálně po dobu pěti let v elektronickém archivu Prodávajícího a v případě potřeby bude Kupujícímu na jeho žádost zpřístupněna;
h) v případě stížnosti Kupujícího může tuto stížnost uplatnit na adrese BlaserShop s.r.o., Michálkovická 2031/109c, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, email:
info@blasershop.cz.

III. NÁKUP ZBOŽÍ V ESHOPU

1. Obecná ustanovení

Objednávat je zboží je možno prostřednictvím e-shopu Prodávajícího.

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí Kupující pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku, které si hradí Kupující sám.

Uzavření smlouvy Prodávající potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email. Přílohou tohoto potvrzení je odkaz na aktuální znění OP včetně Reklamačního řádu Prodávajícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí Kupujícímu kupní cenu.

Prodávající Kupujícímu odevzdá zboží, jakož i doklady, které se k zboží vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnické právo k zboží v souladu se smlouvou.

Má-li Prodávající zboží odeslat, odevzdá zboží Kupujícímu v momentě, kdy Kupujícímu předá zboží dopravce.

Prodávající odevzdá Kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Zboží bude při předání zabaleno.

Zboží je považované za vadné, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i dodání jiného než objednaného zboží.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se taková vada projeví až později.

Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím zboží od přepravce.

Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže škodu způsobil Prodávající porušením své povinnosti.

Prodlením Kupujícího s převzetím zboží vzniká Prodávajícímu právo zboží po předchozím upozornění na účet Kupujícího vhodným způsobem prodat poté, co Kupujícímu poskytl dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li Kupující s placením, kterým je předání zboží podmíněno.

2. Potvrzení termínu dodání

Jakmile bude zboží vyexpedováno nebo nachystané k odběru, bude Prodávající informovat Kupujícího o této skutečnosti telefonicky popřípadě zašle Kupujícímu email na Kupujícím uvedenou emailovou adresu.

3. Dodání zboží

Zboží, pokud je skladem, je rozesíláno nejpozději do 48 hodin ode dne objednání. Pokud zboží není momentálně skladem, bude Kupující o termínu dodání informován do 48 hodin. Jedná-li se o nedostupné zboží, upozorní Prodávající Kupujícího na tuto skutečnost a domluví s Kupujícím případnou změnu či odstoupení od smlouvy. Pokud byla již objednávka zaplacena předem, vrátí Prodávající Kupujícímu na účet plnou částku za objednávku a to do 7 dnů od stornování objednávky.

4. Výměna zboží

Jestliže chce Kupující zboží vyměnit za jinou velikost, zašle zboží zpět na Blaser Shop s.r.o., Michálkovická 2031/109C, 710 00 Ostrava, popřípadě může bezplatně zboží vyměnit na této adrese, kde se nachází prodejní showroom Prodávajícího. Prodávající doporučuje výměnu předem dohodnout emailem nebo telefonicky. Dostupnou velikost si může Kupující k výměně rezervovat maximálně po dobu 48 hodin. Poštovné za výměnu hradí Kupující dle předchozí ceny poštovného za doručenou objednávku. Cena vráceného zboží bude započtena oproti ceně za vyměněné zboží. Vrácení zboží je možné pouze v původním stavu bez známek užívání. Prodávající žádá Kupujícího, aby nezasílal zboží na dobírku. Prodávající doporučuje zboží před odesláním zpět pojistit.

IV. ODPOVĚDNOST ZA VADY

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží nemá při převzetí vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:
a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží;
b) se zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
c) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadná již v okamžiku převzetí od přepravce.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:
a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
b) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
c) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy zboží.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Má-li zboží vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávanou za nižší cenu nebo o zboží použité, má Kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

V. PORUŠENÍ SMLOUVY

1. Podstatné porušení smlouvy

O podstatné porušení smlouvy se bude jednat v situaci, kdy bude ze všech okolností jasné, že Kupující na takovém plnění smlouvy neměl zájem, například pokud do poznámky k objednávce napsal, že zboží potřebuje obdržet do určitého data, jinak na jeho obdržení nemá zájem.

V takovém případě má Kupující právo:
a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
b) na odstranění vady opravou zboží;
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

2. Nepodstatné porušení smlouvy
Je-li zboží vadné a takovou vadu lze považovat za nepodstatné porušení smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží.

Neodstraní-li Prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nového zboží vrátí Kupující Prodávajícímu na náklady Prodávajícího zboží původně dodané.

Kupující musí vadu oznámit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Pokud tak neučiní a dojde k soudnímu sporu, soud Kupujícímu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání zboží.

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Podrobný návod

Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, v této lhůtě stačí odstoupení od smlouvy odeslat. Lhůta pro odstoupení běží ode dne převzetí zboží.

Prodávající umožňuje Kupujícímu odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ SMLOUVY DO 14 DNŮ_Blasershop, a to korespondenčním způsobem na adresu Blaser Shop s.r.o., Michálkovická 2031/109C, 710 00 Ostrava. Do balíku vložte kopii faktury a vyplněný vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Odstoupí-li Kupující od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodávajícího obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl Kupující vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Kupující odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li Kupující od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí Kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Odstoupí-li Kupující od smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

Ustanovení o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

Neoznámil-li Kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

VII. ZPŮSOB PLATBY A DOPRAVY

Zboží je přepravováno prostřednictvím České pošty.

1. Ceník dopravy

1. Česká pošta při platbě dobírkou - 159,- Kč

2. Česká pošta pomocí bankovního převodu - 139,- Kč

2. Zasílání zboží

zboží je posíláno Kupujícímu vždy řádně zabalené a pojištěné na 100% ceny zboží

pro rychlejší doručení zásilky může Kupující u objednávky uvést své telefonní číslo, aby v případě problémů mohl být přepravcem kontaktován

Postup při přebírání zásilky

· Kupující zkontroluje, zda není poškozen obal, ve kterém bylo zboží zasláno. Pokud Kupující zjistí, že je obal protržený nebo rozlepený, zboží nemá povinnost převzít nebo ho může převzít s výhradou. Po převzetí zboží by nemusela být reklamace ze strany přepravce uznána.

· Po rozbalení zboží Kupující pečlivě zkontroluje, zda není poškozeno. Objeví-li Kupující závadu, bez zbytečného odkladu kontaktuje Prodávajícího.

· Kupující bere na vědomí, že podle podmínek dopravce nelze zásilku před zaplacením rozbalit a překontrolovat.

3. Platba bankovním převodem

Zboží objednané na internetu lze platit i bankovním převodem, poštovné činí – viz ceník dopravy.

Na Kupujícím uvedený email bude zaslána faktura v elektronické podobě.

Zboží bude odesláno po přičtení částky na účet Prodávajícího.

Částku Kupující uhradí až poté, co obdrží na email fakturu s variabilním symbolem platby.

Bankovní účet Prodávajícího je veden u Raiffeisen Bank, č.ú. 7067324001/5500.

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující uděluje Prodávajícímu souhlas se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, identifikační číslo, adresa elektronické pošty (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním Osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li Kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním Osobních údajů Prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Souhlas se zpracováním Osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto odstavce není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Prodávající nebude předávat Osobní údaje třetí osobě s výjimkou externího dopravce, kterému budou poskytnuty údaje pouze za účelem doručení zboží.

Kupující může kdykoliv svůj souhlas odvolat, a to písemně na adrese Blaser Shop s.r.o., Michálkovická 2031/109C, 710 00 Ostrava. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, a to na emailovou adresu Prodávajícího info@blasershop.cz. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující se může případně obrátit s žádostí o nápravu na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů.

Prodávající si vyhrazuje právo na jakékoliv použití popisků a fotografií. Je striktně zakázáno kopírování, distribuce či jiné použití veškerých materiálů na jiných internetových stránkách než www.blasershop.cz bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.

IX. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího. Tento souhlas může Kupující kdykoliv odvolat.

Kupující souhlasí s tím, že Prodávající bude zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnil poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na svém počítači. V případě, že je nákup možné provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Kupující má rovněž možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

X. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Prodávajícího a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád – 20160714_KYD_Reklamacni_rad_01).

Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást zboží.

Záruční doba běží od odevzdání zboží Kupujícímu; bylo-li zboží podle smlouvy odesláno, běží od přijetí zboží Kupujícím. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na Kupujícího vnější událost.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 15. 7. 2016, přičemž jsou k dispozici v sídle Prodávajícího nebo elektronicky na www.blasershop.cz.

Pokud nebudete s našimi službami spokojeni, obraťte se na naše reklamační oddělení – Blaser Shop s.r.o., Michálkovická 2031/109C, 710 00 Ostrava, tel: +420 775 651 101. Spor se budeme snažit vyřešit tak, abyste byli spokojení. Pokud by se nám to nepodařilo, máte zákonnou možnost obrátit se s žádostí o urovnání sporu na věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Tím je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Česká obchodní inspekce je také kontrolním orgánem, na který se můžete obrátit s mimosoudní stížností.

Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti a spotřebitelské spory způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

Pokud se spor nevyřeší žádným z výše uvedených způsobů, jsou k řešení sporů mezi námi jako Prodávajícím a Vámi jako Kupujícím příslušné obecné soudy České republiky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.


Informace o zpracování osobních údajů

Tímto Vám v souladu s cl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále také jen „Nařízení GDPR“) poskytujeme informace vztahující se ke zpracování Vašich osobních údajů, které jste nám v minulosti sám poskytl nebo které jsme získali později v souvislosti s poskytováním dodávek či služeb Vaší osobě (dále jen „Osobní údaje“).

1. Správce osobních údajů

Správcem Osobních údajů je společnost Blaser Shop, s.r.o., Michálkovická 2031/109C, 710 00 Ostrava, IC: 29310491 (dále jen „Správce“), kterou lze kontaktovat na e-mailové adrese info@blasershop.cz a telefonním čísle +420 775 651 101

2. Účely zpracování a právní základy pro zpracování

Základním účelem zpracování Osobních údajů je poskytování dodávek zboží v rámci e-Shopu www.blasershop.cz

Zpracování Osobních údajů je tedy nezbytné pro plnění objednávky, na základě které jsou Vám poskytovány uvedené dodávky.

Po ukončení poskytování služeb budeme některé Osobní údaje dále zpracovávat za účelem plnění archivační povinnosti, čímž budeme plnit naší právní povinnost.

Osobní údaje budeme po ukončení poskytování dodávek zpracovávat také za účelem vyřízení Vaší případné reklamace, za účelem obrany v případném sporu s Vámi a za účelem vymáhání případného našeho nároku vůči Vám. Jedná se o náš oprávněný zájem.

Po skončení poskytování služeb budeme mít Osobní údaje uloženy po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a není-li tato doba stanovena, tak po dobu 5 let od ukončení poskytování služeb.

3. Vaše práva

Máte právo požadovat od Správce přístup k Osobním údajům, tzn. právo získat od Správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k Osobním údajům a k dalším stanoveným informacím. Dále máte právo na opravu nepřesných nebo na doplnění neúplných Osobních údajů.

Pokud je dán jeden z důvodů uvedených v cl. 17 odst. 1 Nařízení GDPR a zároveň není splněna některá z podmínek uvedených v cl. 17 odst. 3 Nařízení GDPR, máte právo na výmaz Osobních údajů.

Pokud nastane případ uvedený v cl. 18 odst. 1 Nařízení GDPR, máte právo na omezení zpracování Osobních údajů.

V případě zpracování Osobních údajů na základě uděleného souhlasu, máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu ale není dotčena zákonnost zpracování Osobních údajů před jeho odvoláním.

V případě zpracování Osobních údajů při plnění archivační povinnosti účelem máte také právo vznést námitku proti tomuto zpracování Osobních údajů.

Veškerá zde uvedená práva můžete uplatňovat prostřednictvím výše uvedeného e-mailového nebo telefonního kontaktu na Správce.

V případě, že se budete domnívat, že zpracováním Osobních údajů došlo k porušení Nařízení GDPR, máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu Vašeho zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Tímto dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, ICO: 708 37 627, www.uoou.cz.